Ekonomiska begrepp: En ordlista för dummies om börsen, aktier och fonder

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt
  •  | Sparskola

Är du ny på det här med att spara pengar långsiktigt? Då kan det vara en hel del nya ekonomiska begrepp att hålla kolla på och lära sig. Vi hjälper dig att förstå innebörden av de vanligaste ekonomiska begreppen inom finansvärlden. Här hittar du den optimala ordlistan.

Aktie
En andel i ett företag som kan köpas och säljas på börsen eller finansmarknaden.

Obligation
Ett lån där en person eller organisation lånar pengar av en annan person eller organisation och betalar ränta.

Fond
En fond är en samling värdepapper som tillsammans utgör en portfölj. En fond är en grupp investeringar som hanteras av en förvaltare och som investerare kan köpa andelar i. Fonden används för att samla pengar från flera investerare och investera dessa pengar i en mängd olika tillgångar som aktier, obligationer, fastigheter eller andra investeringsprodukter. Läs mer om vad en fond är här.

Börs
En plats där aktier, obligationer och andra värdepapper kan köpas och säljas.

Index
En sammanställning av de största och mest inflytelserika företagen på en börs.

JämförelseIndex
Ett jämförelseindex är en måttstock som används för att jämföra prestationen för en investering eller portfölj mot en bredare marknad.

Valutaeffekt
Valutaeffekten är förändringen i en investerings värde till följd av en förändring i valutakurserna mellan investeringens valuta och den rapporterande valutan.

Globalfond
En globalfond är en typ av investeringsfond som investerar i olika företag och tillgångar över hela världen, med målet att ge investerare exponering mot olika marknader och minska risken genom diversifiering. Läs mer här om Nowo Global Fund som ju är en så kallad globalfond.

Kredit
En möjlighet att låna pengar från en bank eller annan långivare.

Avkastning
Den totala vinsten på en investering.

Ränta-på-ränta-effekt
Ränta-på-ränta-effekten innebär att den ränta som tjänas på en investering läggs till huvudsumman och genererar ytterligare ränta, vilket leder till en snabbare tillväxt av investeringen över tid. Läs mer här.

Kapital
De pengar och tillgångar som används för att starta eller expandera en verksamhet.

Likviditet
Förmågan att snabbt och enkelt sälja en tillgång för pengar.

Portfölj
En samling av olika investeringar som ägs av en person eller organisation.

Risk
Chansen för förlust eller oväntade händelser i en investering.

Ränta
En avgift som betalas för att låna pengar.

Aktieoption
En kontrakt som ger möjlighet att köpa eller sälja en aktie till ett visst pris vid en viss tidpunkt.

Hedgefond
En typ av investeringsfond som använder olika strategier för att maximera avkastningen.

Spekulation
Att försöka förutsäga framtida marknadsrörelser för att göra vinst.

Exit
En exit i finanssammanhang innebär att en investerare eller ett företag avyttrar en investering eller affärsverksamhet för att realisera vinst eller minska förlusterna. Det kan ske genom försäljning, börsintroduktion eller likvidation.

Aktiekurs
Aktiekurs är priset på en aktie på en viss tidpunkt.

NAV-kurs
NAV-kurs står för Net Asset Value-kurs och används inom investeringsfonder för att beskriva värdet av fondens tillgångar per aktie. NAV-kursen beräknas genom att dividera värdet på fondens tillgångar med det totala antalet utestående aktier. Detta ger en uppskattning av vad varje aktie i fonden är värd. Du kan enkelt följa Nowofondens NAV-kurs i appen. 

Investering
Att placera pengar i något i syfte att få avkastning.

Marknadsvärde
Det totala värdet av en tillgång baserat på vad köpare och säljare är villiga att betala för det.

Förvaltningsavgift
En avgift som tas ut av en förvaltare för att hantera en fond eller investeringsportfölj.

Köpoption
Ett kontrakt som ger möjlighet att köpa en tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt.

Säljoption
Ett kontrakt som ger möjlighet att sälja en tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt.

Tillgång
Ett föremål eller en resurs som har ett ekonomiskt värde.

Privat pensionssparande
Ett sparande som är dedikerat till din pension.

Allmän pension
Den delen av din pension som du får för att du har arbetat och betalat skatt. 

Tjänstepension
Den delen av din pension som din arbetsgivare betalar in.

Bear market/Björnmarknad
En period av sjunkande aktiekurser och allmän ekonomisk nedgång.

Absolutavkastning
Den totala avkastningen på en investering oavsett marknadens riktning.

P/E-tal
Ett ekonomiskt begrepp och ett mått på ett företags värdering som visar förhållandet mellan aktiepriset och företagets vinst per aktie.

Primärmarknad
Marknaden där nya värdepapper säljs för första gången, vanligtvis genom en börsintroduktion (IPO).

IPO
En IPO, eller en börsintroduktion, är den första gången ett privat företag säljer sina aktier till allmänheten genom att lista dem på en börs.

Koncern
En koncern är en grupp av företag som ägs och kontrolleras av ett moderbolag.

Sekundärmarknad
Marknaden där befintliga värdepapper handlas mellan investerare.

Utdelningsaktie
En utdelningsaktie är en aktie i ett företag som har en hög sannolikhet att ge utdelning till aktieägarna. Företag som har en stabil ekonomi och goda utsikter att generera lönsamhet brukar ofta vara kända för att ge utdelning till aktieägarna, och deras aktier kallas då utdelningsaktier.

Spread
Skillnaden mellan köp- och säljkursen för en tillgång, vilket representerar vinsten för marknadstillverkaren eller mäklaren som förmedlar handeln.

Tillgångsallokering
Processen att fördela investeringskapital över olika tillgångsklasser, t.ex. aktier, obligationer och råvaror, för att balansera risk och avkastning.

Bull market
En period av ökande aktiekurser

Volatilitet
Volatilitet är ett mått på hur mycket en tillgångs värde varierar över tid. En tillgång som har hög volatilitet rör sig mycket i pris över kort tid, medan en tillgång med låg volatilitet har ett stabilt pris över tid.

Likvidationsvärde
Värdet på en tillgång vid försäljning under tvångsförsäljning eller likvidation.

Marknadsandel
En företags andel av den totala marknaden för en viss produkt eller tjänst.

Sparkonto
En typ av bankkonto som ger ränta på de pengar som sparas på kontot.

Riskspridning
Riskspridning innebär att man sprider riskerna genom att investera i olika tillgångar eller verksamheter istället för att satsa allt på en enda investering.

Du vet väl att du kan köpa aktier i Nowo (Nowonomics AB)?
Kolla in vår aktie hos Avanza här eller läs mer om hur du investerar i Nowo på vår hemsida för investerare.

Relaterade dokument

  • Ladda ner och skriv ut ordlistan👇