Information om Nowos personuppgiftsbehandling

På Nowo är vi noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter.
Nowo kommer aldrig att sälja eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter, utan ditt medgivande.

I samband med att du nyttjar Nowonomics AB (publ)s (“Nowo”) tjänster eller kommer i kontakt med oss av olika anledningar kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Nowo iakttar stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. I det följande avsnittet beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vid nyttjande av våra tjänster kan vi också behandla vissa personuppgifter via kakor (läs mer om hur vi arbetar med kakor här.)

Vi vill även framhålla att Nowos kundregister och andra uppgifter Nowo har om dig som kund skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen som baseras på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

GEMENSAM BEHANDLING INOM NOWOKONCERNEN

När du sparar med Nowo placeras och investeras dina pengar i Nowo Global Fund som förvaltas av det helägda dotterbolaget Nowo Fund Management AB, org.nr 556733-2860, som har en egen personuppgiftspolicy som reglerar hanteringen av personuppgifter.

För det fall du som kund öppnar en kapitalförsäkring eller tar emot rådgivning tillhandahålls den av vårt dotterbolag Nowo Pension AB (“Nowo Pension”), org.nr 559198-9958, som har en egen personuppgiftspolicy som reglerar hanteringen av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID NYTTJANDE AV NOWOS TJÄNSTER

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

Vi samlar in personuppgifter när du nyttjar Nowos tjänster via vår hemsida och mobilapp (tillsammans “tjänsterna”) – t.ex, blir kund, loggar in, öppnar konton, gör insättningar/uttag eller månadssparanden etc. Uppgifter rör till exempel: (i) namn, identifierings- och kontaktuppgifter, (ii) information om din användning av tjänsterna, t.ex. när och hur (såsom tidpunkt, IP-adress, enhet och operativsystem) du loggar in och interagerar med tjänsterna samt valda inställningar, (iii) utformningen/innehåll i ditt sparande hos oss, (iv) kontonamn/nummer, samt (v) information som lämnas inför kundkännedom, lämplighetsbedömning och investeringsförslag.

Personuppgiftsbehandling i samband med att tjänsterna nyttjas sker i syfte att:

 • tillhandahålla dig, eller företaget du företräder, tjänsterna, att ingå avtal och administrera förhållandet, säkerställa kundkännedom och andra krav enligt penningtvättsregelverket kunna skicka information om ditt sparande och viktiga händelser där vi måste nå dig, vi kommer även logga information om du har mottagit vår information. (I vissa fall behandlar vi kontaktuppgifter för att göra marknadsföringsutskick och andra kommersiella utskick samt vårda vår relation med dig, ser mer i avsnitten “Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring, kundkontakter och event”),
 • förhindra missbruk av våra tjänster samt för att kunna felsöka i tjänsterna,
 • anpassa användarvänligheten och våra tjänster samt ge relevant information/förslag om tjänsterna till kund,
 • anonymisera dina personuppgifter i syfte att förbättra våra tjänster och produkter samt att analysera kundbeteenden,
 • genomföra dataanalyser för produktutveckling och förbättra tjänsterna och göra dem användarvänliga (om möjligt så anonymiserar vi först uppgifterna, vilket gör att det därefter inte förekommer någon personuppgiftsbehandling).

I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi får information om berörda personer utan att informationen kommer direkt från dem. Vi hämtar namnuppgifter och personnummer från BankID när du loggar in eller lämnar godkännande i inloggat läge.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal om tjänsten som vi ingår med dig som privatperson. I förekommande fall sker behandlingen för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag (t.ex. tillämplig penningtvättslagstiftning, bokföringslagstiftning och skattelagstiftning). Behandling av kontaktuppgifter och epostutskick sker delvis baserat på vårt berättigade intresse att vårda vår kundrelation med dig och sker förutsatt att du inte avböjt från sådana utskick. I vissa fall kan vi göra epostutskick även när du avböjt till det, dessa innehåller ingen marknadsföring och utskick sker dels med stöd av rättslig förpliktelse att informera om viss information, dels baserat på vårt berättigade intresse att nå dig med information av säkerhetsskäl eller saker som rör tillhandahållandet av våra tjänster.

Uppgifter behandlas även baserat på vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av våra tjänster, att kunna felsöka i tjänsterna, att anpassa användarvänligheten, att kunna anpassa tjänsterna och ge relevant information/förslag om tjänsterna till kund samt för att analysera och förbättra våra tjänster. Vissa uppgifter som samlas in för analysändamål anonymiserar vi baserat på vårt berättigade intresse att skapa anonym statistik.

När du handlar i Nowos partnerbutiker genereras ett unikt ordernummer/ID. Detta ordernummer/ID behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att kunna ge dig kompensation när du genomfört ett köp hos en partnerbutik.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Om du fullgjort signup och blivit kund kommer personuppgifterna att behandlas under den tid som du är kund hos oss eller tills du begär att få uppgifterna raderade, om vi inte behöver behandla det längre för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller vi är skyldig enligt lag nedan.

 • Transaktions- och avgiftshistorik, 7 år enligt Bokföringslagstiftning
 • Uppgifter relaterat till kundkännedom (t.ex. transaktioner, betalare och mottagare), 5 år enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Dina uppgifter förblir sparade så länge du önskar eller tills du begär att de raderas. Om du vill att dina uppgifter raderas meddelar du detta genom att kontakta oss på mail, kontakt@nowo.se.

Behandling av känsliga uppgifter

Vissa av de personuppgifter vi behandlar om dig kan vara känsliga (särskilda kategorier av personuppgifter). Enligt dataskyddslagstiftningen är behandlingen av känsliga personuppgifter endast tillåten under vissa omständigheter.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID SUPPORT

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas vid potentiella kunders samt befintliga kunders kontakt med vår support (t.ex. via e-post, telefon eller meddelanden i inloggat läge) i syfte att tillhandahålla dem support. De personuppgifter vi behandlar i nämnt sammanhang kan röra kontaktuppgifter och identifieringsinformation, behörighetsdokumentation, händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för supportuppdraget eller du delger oss. Vi dokumenterar vår kommunikation med dig, såsom e-postkorrespondens och vi kan komma att spela in samtal med vår supportorganisation, dels i utbildningssyfte och för att förbättra våra supportjänster eftersom det är viktigt att vår support håller hög kvalite, dels för att dokumentera vilken information som givits eller inhämtats. Nowo kan även ha personal som är medlyssnare i supportsamtal, detta sker i utbildningssyfte för att förbättra och säkerställa Nowos informationsgivning inom kundsupporten.

Efter din kontakt med oss via våra supportkanaler kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter för att bjuda in dig till att svara på frågor om vår service och tjänster, i syfte att utvärdera och förbättra dessa, det är frivilligt att delta och dina svar är anonyma för Nowo.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen inom supporten är nödvändig för vårt berättigade intresse att assistera dig i dina relevanta frågor samt för att förbättra våra supporttjänster och dokumentera våra kontakter. Vissa uppgifter behandlas då det är nödvändigt för att uppfylla Nowos rättsliga förpliktelser. Behandling av kontaktuppgifter för utskick av undersökningar sker baserat på vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra vår support och tjänster. Det är frivilligt att delta och dina svar är anonyma för Nowo.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Om du är kund eller företrädare för en kund sparas uppgifterna tillhandahållna under ett supportärende till dess du som kund begär att få dina uppgifter raderade, såvida uppgifterna inte bedöms behöva sparas längre. Vid undersökningar efter supportkontakt sparar vi inte några personuppgifter då dina svar är anonyma för Nowo och inte kan kopplas till dig.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID MARKNADSFÖRING, AFFÄRSKONTAKTER OCH EVENT

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du blir medlem. Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter från offentliga källor. Detta sker i syfte att identifiera intresse samt kunna nå ut med nyhetsbrev, marknadsföring samt kontakta dig för att vårda vår relation med dig och i förekommande fall bjuda in till event.

Automatiskt beslutsfattande och allmän profilering. För att anpassa marknadsföringen sker en segmentering genom att vi skapar mail- och målgruppslistor där du som kund kategoriseras t.ex. utefter sparande, geografiskt område och ålder genom behandling av ditt personnummer. Vi kommer även logga information om du mottagit våra utskick samt om du agerat på dess innehåll (t.ex. följt en länk).

Vi behandlar personuppgifter som lämnas vid potentiella kunders samt befintliga kunders kontakter med oss, i syfte att vårda vår relation med kunden eller den potentiella kunden.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och kommunicera med och upprätthålla goda kundrelationer samt identifiera ditt intresse för Nowos tjänster. Om du invänder mot att ta emot marknadsföring eller annan kontakt kommer vi att upphöra med sådan behandling förutom i de fall där vi bedömer att information är av så pass stort intresse att du bör ta del av den. Det kan t.ex. handla om viktig information om ditt sparande där du aktivt behöver vidta åtgärder för att kunna fortsätta nyttja Nowos tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi kommer att upphöra med behandlingen om du avböjer från marknadsföringen, inklusive profileringen (detta kan du göra i inloggat läge, samt i respektive marknadsföringsutskick), när du upphör att vara kund eller uppgifterna inte bedöms nödvändiga för ändamålet de insamlades för. Loggar över epostutskick kommer raderas när du upphör att vara kund hos oss.

Kontaktuppgifter och eventuella uppgifter tillhandahållna under våra kontakter med icke-kunder sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig. Uppgifterna förblir sparade så länge du önskar eller tills du begär att de raderas.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID KUNDUNDERSÖKNINGAR/ANVÄNDARTESTER OCH FEEDBACK

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

Vi samlar in e-postadress som lämnas till oss i samband med att du blir kund även för att kunna skicka inbjudningar till att lämna kundomdömen, feedback eller delta i undersökningar/enkäter. Vi behandlar personuppgifter om dig när vi bjuder in till och genomför kundundersökningar/användartester i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Om vi tar ljudinspelning av ett användartest sker det i syfte att dokumentera innehållet i användartestet, och då blir du alltid informerad om det. Eventuella anteckningar från användartest anonymiseras. Eventuellt kan vi göra videoinspelningar där du syns i bild i syfte att fånga dina reaktioner under testerna, du kommer i sådana fall att informeras och samtycka till detta separat. Vid kundundersökningar via enkäter utförs undersökningen av företaget Surveymonkey som är personuppgiftsbiträde åt Nowo för den behandlingen. Uppgifterna som lämnas av kunderna är anonyma för Nowo.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse i att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Det är frivilligt att delta i undersökningar, tester och lämna feedback.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Uppgifterna förblir sparade så länge du önskar eller tills du begär att de raderas. Vid enkätundersökningar genomförda av vår partner Surveymonkey  eller Cint kommer vi aldrig ta del av personuppgifter om dig, uppgifterna hos partnern är anonymiserade och IP-adress till svaranden kommer raderas av partnern senast efter 13 månader.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I VÅRA SOCIALA MEDIER

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

Vi har sidor på sociala medier, t.ex. Nowo på Facebook, vår X (fd. Twitter), Instagram, TikTok samt vår Linkedin-sida, som tillhandahålls av tredje parter (META, Microsoft och TikTok) i syfte att kommunicera med kunder/potentiella kunder och marknadsföra oss. Vi tar då emot personuppgifter om dig om du interagerar med våra sociala medier. Leverantörerna som tillhandahåller plattformarna kommer också att behandla informationen om dig för deras egna ändamål. Vid frågor om hur de behandlar dina uppgifter eller hur du utövar dina rättigheter gentemot dem vänligen se respektive bolags Privacy Notices.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att kommunicera med kunder och marknadsföra oss.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Reaktioner, interaktioner och kommentarer du ger oss kommer behandlas till dess att du tar bort detta.

KOMPLETTERANDE DATA OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vilken personuppgiftsbehandling utför vi och för vilket syfte?

För att möjliggöra vissa tävlingar i Nowoappen för Androidanvändare behöver Nowo få tillgång till viss tränings- eller hälsodata från användaren. Om användaren vill delta kan användaren ge sitt samtycke och ansluta sitt Googlekonto. I det fallet kommer Nowo att hämta följande användardata från kontot:

 • Antal steg per dag (idag).

Data som erhålls från användarens Googlekonto lagras och bearbetas av Nowo för att beräkna om användaren har gjort ett visst antal steg per dag. Enligt reglerna för tävlingen kan användaren belönas med en bonus om hen uppnår ett visst antal steg. Data som erhålls från Googlekontot lämnas inte ut eller säljs till tredje part.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Behandlingen sker efter ditt samtycke och är behandlas baserat på vårt berättigade intresse att kunna utföra och anpassa tjänsterna.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Du kan välja att återkalla ditt samtycke när du vill. Om användaren begär att få sin data raderad från Nowo, kommer data som erhållits från Googlekontot också att raderas.

LEVERANTÖRER OCH BITRÄDEN

Hosting- och lagringstjänster samt workspacetjänster

Google, Apple, Meta, TikTok & Facebook. Vi använder leverantörer som tillhandahåller hosting, lagrings och workspacestjänster och därmed innehåller personuppgifter. Leverantörerna av hosting och lagringstjänsterna har inte åtkomst till personuppgifterna och kan inte använda dem eller sprida dem, de enbart äger och underhåller servrarna. De Google och Amazonbolag som Nowo har avtal med finns inom EU/EES med lagring i EU. Vissa av Googles underleverantörer som kan komma att krävas tjänsterna finns i USA och även i vissa andra tredjeländer. Läs mer här.

Överföringarna från Google till deras underleverantörer grundas antingen på adekvansbeslut eller lämpliga skyddsåtgärder i form EU-kommissionens standardavtalsklausuler och i förekommande fall ytterligare säkerhetsåtgärder. Du kan alltid höra av dig till vårt dataskyddsombud om du vill veta mer om överföringarna.

Svenska BankID
För att säkert och smidigt kunna identifiera användare och kunder skickar vi information som krävs för identifiering till BankID.

Loopia
Nowo använder Loopia för att tillhandahålla webbsidan nowo.se. När du besöker nowo.se kan din IP-adress komma att sparas i webbserverns accessloggar i upp till 90 dagar. Eventuella personuppgifter som samlas in via hemsidans egna funktioner och som sedan lagras i en databas hos Loopia behandlas då också av Loopia. Se Loopias integritetspolicy här.

CloudNet AB & Digital Ocean LLC
Vi hyr våra servrar hos CloudNet AB. Alla personuppgifter om dig som vi behandlar för tjänsterna lagras där. CloudNet har inte åtkomst till personuppgifterna och kan inte använda dem eller sprida dem, de enbart äger och underhåller de fysiska servrarna som är placerade inom EU/EES.

Finshark AB
För att kunna erbjuda viss sparfunkationalitet där du kan spara en viss procentsats vid varje köp använder vi oss av Finshark AB. Finshark AB hämtar efter ditt godkännande informationen om dina transaktioner. Ditt samtycke att hämta dina transaktioner är giltigt i 90 dagar. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Scrive AB. I undantagsfall används Scrive för att signera dokument vid speciella kundrelationer. Scrive är inte inblandade i den vanliga kundgodkännandeprocessen.

Statens personadressregister (SPAR). Vi kontrollerar dina personuppgifter mot Statens personadressregister (SPAR) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Kommunikationstjänster, felsökning, support, marknadsföring och enkätundersökningar

Mailchimp (Rocket Science Group). Vi använder tjänster från detta bolag för att göra mailutskick till kunden. Bolaget finns i USA. Överföringarna till USA grundas på EU-U.S. Data Privacy Framework. Du kan alltid höra av dig till vårt dataskyddsombud om du vill veta med om överföringarna till tredje land.

Trustpilot. När du använder möjligheten att lämna ett omdöme om Nowo på Trustpilot kommer Nowo att dela uppgifter om ditt namn och e-post adress till Trustpilot A/S.

Zendesk Inc. När du begär support använder vi oss av Zendesk Inc för att hantera ditt supportärende och hålla en så hög kvalitet på vår kundsupport till dig. De uppgifter som delas med Zendesk Inc är de uppgifter som du själv anger, samt din E-postadress eftersom kontakten oss i mellan sker per mail.

JIRA/Atlassian. När du kontaktar oss i supportärenden som gällande tekniska fel rörande  den tekniska plattformen, appen eller hemsidan så kan vi behöva skapa ett felärende i vårt ärendesystem JIRA/Atlassian. Vid dessa tillfällen kan vi behöva dela information gällande ditt ärende som t.ex. enhet, E-post, webbläsare och liknande. Personuppgifter behandlas primärt inom EU, det kan dock förekomma att vissa specifika uppgifter behöver behandlas i USA eller av något underbiträde i USA. Överföringarna till dessa bolag i USA grundas primärt på EU-U.S. Data Privacy Framework. Mer information finns i bolagets personuppgiftspolicy.

Twilio Ireland Limited. Vi använder telefonitjänster från Twilio. Twilio behandlar personuppgifter både i egenskap av biträde och separat personuppgiftsansvarig. Personuppgifter behandlas primärt inom EU, det kan dock förekomma att vissa specifika uppgifter behöver behandlas i USA eller av något underbiträde i USA. Överföringarna till dessa bolag i USA grundas primärt på EU-U.S. Data Privacy Framework samt Twilios bindande företagsbestämmelser (BCR). Du kan alltid höra av dig till oss om du vill veta med om överföringarna till tredje land.

Surveymonkey, Connectel AB. Nowo kan använda externa leverantörer som hjälp vid genomförande av undersökningar. Vissa personuppgifter, t.ex. kontaktuppgifter kan då delas med leverantören som personuppgiftsbiträde för att administrera undersökningen. Dina svar är anonyma.

CINT AB, dotterbolag Points2shop LLC. När du svarar på undersökningar för att få ersättning kommer uppgifter att delas med bolaget. De personuppgifter och den personliga information som du anger i undersökningarna kommer enbart att användas för marknadsundersöknings ändamål. All information kommer att behandlas i enlighet med reglerna från ESOMAR och Insights Association, samt följa all gällande dataskyddslagstiftning och regelverk. Du hittar ytterligare information i bolagets sekretesspolicy.

Evident Life Försäkring AB. Via bolaget så möjliggör vi att du enkelt kan teckna livförsäkringsprodukter som Evident Life erbjuder från tid till annan. Nowo och bolaget delar vissa uppgifter om dig med varandra. Evident bedriver endast verksamhet inom Sverige och dina personuppgifter behandlas framförallt inom EU och EES, men i enstaka fall kan informationen komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES (tredjeland). Evident säkerställer alltid att samarbetspartnern behandlar uppgifterna i enlighet med gällande och relevanta dataskyddslagar samt vidtar alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en lämplig skyddsnivå och i enlighet med gällande lag (exempelvis genom standardavtalsklausuler). Läs mer om hur Evident Life Försäkring AB hanterar personuppgifter här.

Nowo Pension AB. Ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB (publ) och är en del av Nowokoncernen. Via bolaget så möjliggör vi att du enkelt kan få hjälp med en pensionsöversikt och få rådgivning avseende pensionssparande. Uppgifterna vi delar sinsimellan hanteras i linje med Nowos användarvillkor för att kunna erbjuda tjänsterna. I vissa situationer där du som kund har en kapitalförsäkring kan Nowo Pension AB komma att behandla uppgifter rörande den försäkrades hälsa, sådana uppgifter inhämtas direkt från den försäkrade. Dessa uppgifter behandlar Nowo Pension som separat personuppgiftsansvarig. Du kan läsa mer om syfte, rättslig grund och lagringstid för sådan behandling i Nowo Pensions personuppgiftspolicy.

Nowo Fund Management AB. Ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB (publ) och är en del av Nowokoncernen. Via bolaget så möjliggör vi att du enkelt efter godkänd kundkännedom och konto öppningsförfarande hos Nowo Fund Management AB får hjälp med att av dom förvara och förvalta ditt sparande som investeras i deras fonder. Uppgifterna vi delar sinsimellan hanteras i linje med Nowos användarvillkor för att kunna erbjuda tjänsterna. Ta del av Nowo Fund Management ABs Integritetspolicy här.

TREDJE PARTER

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Google Analytics. Nowo använder verktyget “Google Analytics” för att samla in information om användning av webbplatsen. Google Analytics samlar information om hur ofta en användare besöker webbplatsen och vilka andra webbplatser användaren besökt tidigare. Nowo använder informationen för att förbättra webbplatsens tekniska prestanda, för att optimera prestandan av webbplats funktioner, för att förbättra din upplevelse av webbplatsen, för att bättre anpassa webbplatsen efter dina preferenser och behov, och för att göra webbplatsen lättare att använda.

Google Analytics samlar in den IP-adress som tilldelas dig vid dagen för besöket på webbplatsen. Nowo kombinerar inte informationen som samlats in med hjälp av Google Analytics med andra personuppgifter. Googles möjlighet att använda och dela information om dina besök på vår webbplats som samlats in av Google Analytics regleras av Google Analytics villkor och Googles sekretesspolicy.

Samarbetspartners

Samarbete med banker och institut. I samband med tillhandahållande av Nowos spartjänster så samarbetar Nowo från tid till annan med utvalda banker och institut. I förekommande fall kan vissa personuppgifter om kunden och dennes transaktioner behöva delas med samarbetspartnern.

Insättningar och uttag till/från Nowo

Nowo Fund Management AB. Förvaltare av Nowo Global Fund och är ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB (publ). Bolaget delar personuppgifter sinsemellan för att kunna möjliggöra och tillhandahålla tjänsterna.

Övriga tredje parter

Myndigheter. Nowo kan komma att lämna ut information om dig till Finansinspektionen, Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och andra tillämpliga myndigheter antingen enligt de avtal som Nowo ingått med dig, eller om Nowo är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Företrädare. Nowo kan (om tillämpligt) komma att dela uppgifter om kundens Nowokonto (t.ex. saldo och kontonummer) till kundens förvaltare/god man, dödsbodelägare, konkursbo och liknande.

Dela konto. När du väljer att parkoppla ditt sparande via Nowos prenumerationstjänst Nowo+ ger du motparten möjlighet att se ditt totala sparande och dina spartransaktioner. Detta görs endast efter ditt samtycke och du kan när du vill ta tillbaka ditt samtycke att dela informationen.

DELNING INOM NOWOKONCERNEN

Eftersom Nowo (Nowonomics AB) har ett gemensamt personuppgiftsansvar med Nowo Fund Management AB och Nowo Pension AB kommer uppgifter delas mellan bolagen. Exempel på uppgifter som delas är: Epostadress, personnummer, adress och telefonnummer. Du har rätt att ta del av det avtal som parterna ingått för att reglera det gemensamma personuppgiftsansvaret.

Dina rättigheter

Som registrerad har du möjlighet att utöva följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du är kund kan du göra vissa av dessa justeringar på egen hand i inloggat läge.

Rätt till radering. Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Nowo ska kunna fullgöra de ändamål de samlades in för, krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har Nowo ingen möjlighet att radera uppgifterna. Här kan du läsa mer om när du har möjlighet att utöva rättigheten att bli raderad.

Notera även att uppgifter kan komma att bevaras i våra backuper.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt få behandlingen av dina personuppgifter begränsad för det fall:

 • du inte tycker personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen av personuppgifterna är olaglig, men du inte vill att de raderas,
 • Nowo inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen – men du behöver att uppgifterna sparas för att göra rättsliga anspråk,
 • du har invänt mot behandling som grundas med stöd i av intresseavvägning eller att behandlingen är nödvändig av allmänt intresse, och väntar på att Nowos skäl för behandlingen ska kontrolleras.

Rätt till dataportabilitet. Om behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal med dig och sker automatiserat har du rätt att få ut dina personuppgifter (och, om det är tekniskt möjligt, få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på Nowos berättigade intresse (intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på vårt berättigade intresse. Du kan även avsäga dig elektronisk direktreklam i inloggat läge.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud på kontakt@nowo.se för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att rikta din begäran direkt till Nowo Fund Management AB eller Nowo Pension AB.

Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här: https://www.imy.se/kontakta-oss/.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nowonomics AB, org. nr 556990-1795, med adress Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter till Nowonomics AB:s dataskyddsombud

 • Email: kontakt@nowo.se
 • Nowo AB, org. nr 556990-1795
 • Adress: Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm

Kontaktuppgifter till Nowo Fund Management AB:s dataskyddsombud

 • Email: operations@nowofundmanagement.se
 • Nowo Fund Management AB, org. nr 556733-2860
 • Adress: Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm

Kontaktuppgifter till Nowo Pension AB:s dataskyddsombud

 • Email: kontakt@nowopension.se
 • Nowo Pension AB, org. nr 559198-9958
 • Adress: Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm

ÄNDRING AV DENNA INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Nowo kan komma att ändra denna informationsgivning vid behov. Senaste versionen av informationsgivningen finns alltid tillgänglig på Nowos hemsida och i appen. Om informationen ändras kommer du att informeras om större förändringar som påverkar dig eller behandlingen av dina personuppgifter. Om vi gör ändringar i policyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, kan den nya policyn gälla omedelbart efter att den publicerats.

FLER VILLKOR OCH DOKUMENT vector arrows
illustration