VAD ÄR EN FOND?

En fond är en samling värdepapper som tillsammans utgör en portfölj. En fond är en grupp investeringar som hanteras av en förvaltare och som investerare kan köpa andelar i. Fonden används för att samla pengar från flera investerare och investera dessa pengar i en mängd olika tillgångar som aktier, obligationer, fastigheter eller andra investeringsprodukter. Målet med en fond är att ge investerarna en möjlighet att diversifiera sin portfölj och uppnå en bra avkastning på sina pengar. När du köper andelar i en fond äger du också andelar i de värdepapper som fonden utgörs av. En fond kan ha olika risknivåer och bestå av olika typer av värdepapper. En blandfond kan till exempel bestå av aktier, obligationer och fastigheter – därav namnet. Nowofonden är uppbyggd av olika aktier och obligationer för att ha en bra riskspridning.

Vad passar dig?

Ibland kan det vara bra med hög risk och ibland med låg risk – det beror helt på när du tänker använda dina sparpengar. Ett sparande som du inte ska röra på 30 år kan ha en högre risk än ett sparande som du ska använda om ett år eftersom din portfölj kan svänga både upp och ner.

När du är yngre och skall spara över en lång tid t.ex. är du mindre påverkad av kortsiktiga upp- och nergångar och kan ta nytta av finansmarknadens potential för att förhoppningsvis få större avkastning tills du blir äldre.

 


 

Nowo Global Fond

Ditt sparande i Nowo Global Fund är uppbyggt som en blandfond med tillgångar i olika delar av världen och i olika branscher för att öka riskspridningen. Riskfaktorn i fonden är 5/7 (Medel) på Morningstars skala eftersom tanken är att du ska spara under en lång tid och få en så hög avkastning som möjligt.

Nowo Global Fund består av en mix av aktier och räntepapper, fördelningen mellan de två varierar beroende på hur marknaden ser ut i dagsläget. Av fondens medel ska 0 till 100 procent vara placerade i aktierelaterade instrument, medan 0 till 50 procent ska vara placerade i ränterelaterade finansiella instrument eller på konto hos kreditinstitut. Fondens portfölj består normalt av ungefär 50 aktiebolag och aktiefonder.

Vi uppmanar dig att noggrant läsa och överväga den information om fonden som tillhandahålls av Nowo Fund Management AB. Det är viktigt att du förstår innebörden av att investera i fonder och de finansiella riskerna förknippade med en sådan placering innan du anmäler dig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 


 

Nowo Global Fonds etiska placeringsriktlinjer

Förvaltaren skall sträva efter att förvalta Fonden på ett ansvarsfullt sätt. Långsiktigt hållbar utveckling ska tas hänsyn till vid investeringar i möjlig mån. Ambitionen ska vara att investeringar inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner Sverige undertecknat. Dessa är FNs konventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, ILO-konventionerna (Internationella arbetsorganisationen) och Internationella miljökonventioner.

BÖRJA SPARA vector arrows

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.