Investera i Nowonomics Företrädesemission av units

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Övrigt

Marknadsföring

Investera i Nowonomics Företrädesemission av units

Nowonomics genomför nu en pågående företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare att teckna units (aktier och teckningsoptioner).

Observera att det även finns möjlighet att anmäla sig för teckning av units utan företrädesrätt och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Investera i Nowonomics Företrädesemission av units

Inbjudan att teckna units i Nowonomics ABs (publ) företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida.

Läs mer och teckna i Företrädesemissionen via Mangold här »
Teckna utan företräde via Avanza här »
Teckna utan företräde via Nordnet här »

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i den pågående företrädesemissionen i Nowonomics AB (publ) (”Bolaget”) sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida (https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/). Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna i Bolaget eller riktigheten eller fullständigheten i sakuppgifterna i prospektet. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förknippade med en investering i units i Bolaget.