Fondens förvaltare kommenterar börsläget i oktober 2022

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Under oktober steg Nowo Global Fund med +5,8 % i värde. Fondens jämförelseindex steg under samma period med +2,8 %.

Aktier och andra finansiella tillgångar utvecklades mycket starkt under oktober, vilket gynnade Nowo Global Fund. Överlag har 2022 varit ett år där utvecklingen har styrts av räntan och hur världens centralbanker har valt att agera. 

För första gången på flera decennier har centralbanker fått en ny uppgift, nämligen att bekämpa inflationen. Den viktigaste centralbanken är otvivelaktigt den amerikanska, FED (Federal Reserve), men även den europeiska centralbanken ECB samt Sveriges Riksbank är viktiga. Under oktober har många aktörer i finansmarknaden sett tecken på att räntehöjningarna relativt snart ska vara över, vilket medförde att aktier steg. I bilden nedan visas ett index från Credit Suisse som visar hur världens 30 största centralbanker signalerar. Ett positivt värde indikerar höjningar, och som man kan se toppade indexet under augusti för att nu blivit negativ (dvs indikera kommande lättnader och räntesänkningar).

Ekonomerna på banken Goldman Sachs bedömer att FED kommer att höja räntan allt mindre, först med 0,75 %-enheter i november, följt av ytterligare 0,50 %-enheter i december samt med 0,25 %-enheter i februari och i mars. Om Goldman Sachs har rätt i sin analys landar den amerikanska räntan på omkring 5 % i mars. För Europas vidkommande steg inflationen i eurozonen till 10,7 % i oktober, vilket var högre än förväntat. ECB:s chef Christine Lagarde kommenterade att styrräntan måste höjas till dess att inflationen i Europa når bankens mål om 2 %. För ECB innebär detta en svår balansgång, där risken för recession ska vägas mot fördelarna med prisstabilitet, men det är helt klart att räntan kommer att fortsätta höjas. 

När det gäller bolagens vinster är vi i skrivande stund mitt inne i bolagens rapportsäsong, och tycker oss notera en viss försvagning. De stora amerikanska tech-jättarna Microsoft, Google, Meta (Facebook) samt Amazon lämnade under slutet av oktober för ovanlighetens skull svaga kvartalsrapporter, och deras aktier föll kraftigt på börsen. Såväl i USA som i Europa har främst energibolag och bolag inom kraftöverföring stått för den starkaste vinsttillväxten. 

Under månaden har fonden köpt aktier i bland annat kapitalvaror och teknologi och minskat innehaven i media och mat/dryck/tobak. Vid månaden slut var fondens aktieportfölj sammansatt av 402 aktier, fördelat mellan USA och Europa.

Vi förespråkar alltid riskspridning, något som vi själva tillämpar när vi förvaltar fonden. Eftersom börsen uppvisar stora dagliga rörelser så rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så vi rekommenderar alla att utnyttja den möjligheten via Nowo! 

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt