Fondens förvaltare kommenterar börsläget i november 2022

  • Kategori
  •  | Fonden

Under november steg Nowo Global Fund med +1,8% i värde. Fondens jämförelseindex steg under samma period med +1,3%.

Aktiers positiva utveckling från oktober fortsatte även under november, vilket gynnade Nowo Global Fund. Samtliga branscher uppvisade positiv utveckling och allra starkast utveckling hade konjunkturkänsliga sällanköpsvaror.

Under november stärktes den svenska kronan mot andra valutor, vilket medförde att aktieplaceringar i andra valutor utvecklades sämre i svenska kronor än i den ursprungliga valutan. Världsindex i lokal valuta steg med 5,6% under månaden, och med 2,5% i svenska kronor.

2022 kommer att bli ett år för historieböckerna, sällan har så mycket inträffat på så kort tid. Förutom ett krig i Europa har Federal Reserve i USA genomfört den snabbaste höjningen av sin styrränta sedan 1981, och i Europa har ECB genomfört den snabbaste höjningen sedan den gemensamma valutan infördes.

2023 kommer sannolikt att bli ett år med något svagare ekonomisk tillväxt än 2022. Den amerikanska banken Morgan Stanley bedömer att global BNP kommer att växa med 2,2% nästa år, att jämföra med 3,0% i år. I bilden nedan visas den faktiska inflationsutvecklingen i de stora ekonomierna (streckade linjer) samt en prognos (streckade linjer) från Goldman Sachs.

Källa: Goldman Sachs Global Investment Research

Nästa år kommer vi sannolikt att se ett sjunkande inflationstryck och med det ett slut på centralbankers räntehöjningar.

Många ekonomer bedömer att USA nästa år kommer att utvecklas starkare än Europa, inte minst eftersom USA till skillnad från Europa är självförsörjande av energi. Helt klart är dock att inflationsutvecklingen och centralbankernas inflationsbekämpning kommer att dominera och vara i fokus under det kommande året.

Under månaden har fonden köpt aktier i bland annat banker och råvarubolag och minskat innehaven i energi och finansiella företag. Vid utgången av november var fondens aktieportfölj sammansatt av 437 aktier, fördelat mellan USA och Europa.

Kloka investerare vet värdet i att sprida risker, något som vi tillämpar när fonden förvaltas. Börsen uppvisar ofta stora dagliga rörelser, så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Utnyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt