Nowo Global fund – septemner 2021

  • Kategori
  •  | Fonden

September brukar vara en svajig börsmånad och blev det även i år. Dels spökade fastighetssektorn i Kina med krisande fastighetsjätten Evergrande, men fortsatt höga inflationssiffror och komponentbrist relaterat till störningar i logistikkedjorna dämpande också köplusten bland investerarna. Nowofonden tappade 3,6 % under månaden men fonden är ändå upp 15,5 % i år.

Minskad exponering i de svenska investmentbolagen
I NOWOfonden har vi legat kvar på en relativt hög andel kassa med anledning av vår försiktiga syn på marknaden den närmaste tiden. Exponeringen har minskats i de svenska investmentbolagen genom en halvering av innehavet i Kinnevik och Industrivärden samt avyttring av hela innehavet i Zalando. Vi är på kort sikt försiktigt inställda till tillväxtbolag med höga värderingar även om vi generellt är fortsatt optimistiska till tillväxtbolagen på längre sikt. Svagare utveckling i tillväxtbolagen kan leda till fina investeringsmöjligheter då vi kan utnyttja vår likviditet till köp.

Logistikkedjor och inflation påverkar marknaden
Man kan som investerare bli bekymrad över problemen i de globala logistikkedjorna men man kan också vända det till att det finns positiva tecken på en finns stark efterfrågan på varor och tjänster i världsekonomin. Det är brist på produktionskapacitet och inte vikande efterfrågan som skapar utmaningar för företagen. Resultatet blir en uppdämd efterfrågan. När logistikkedjorna börjar fungera normalt igen borde omsättningen öka rejält för många bolag som idag inte kan möta efterfrågan från kunderna.

Inflationen som många trodde var död har de senaste månaderna väckts till liv drivet av bland annat stigande råvarupriser och högre transportkostnader. Centralbankerna och finansmarknaderna förväntar sig att uppgången i inflationen är tillfällig men det finns en viss underliggande oro att ett högre inflationsläge kan vara en längre tid än vad marknaden prisat in i aktiekurserna.

Den amerikanska tioårsräntan
Vi har ett komplicerat marknadsklimat där många variabler som påverkar den globala ekonomin är svårbedömda på grund av pandemin, men det finns en variabel som sammanfattar det ekonomiska nuläget på ett enkelt sätt och det är den amerikanska tioårsräntan. Den är en bra indikator på hur marknaden just nu bedömer att tillväxt och inflation kommer utvecklas framöver. Tioårsräntan ligger idag kring 1,5 %. Under de senaste tolv månaderna har den rört sig i intervallet 0,65 % och 1,75 %. Visserligen ligger den högre än förra året, men är ändå kvar på historiskt låga nivåer. Skulle räntan fortsätta upp mot tidigare toppar finns det dock risk att marknadens nervositet ökar.

Rapportsäsongen kan bjuda på en del besvikelser relaterat till minskade marginaler på grund av höga producentpriser och sämre försäljning knutet till logistikproblematiken. Vi noterar emellertid att börskurserna i flertalet av bolagen som vinstvarnat för Q3 hållit sig relativt stabila. Detta tolkar vi som ett tecken på att marknaden i flera fall diskonterat svagare rapporter. Om vi antar att de logistikrelaterade problemen och det högre inflationsläget är tillfälliga fenomen finns det fortsatt fina investeringsmöjligheter på världens börser. Kriser brukar ofta leda till effektiviseringar i bolagen och när krisen är över bättre marginaler.

Summerar vi läget så tror vi att även oktober kan bli turbulent men vi förväntar oss en stabilare avslutning på året om oron släpper kring inflationen och logistikproblematiken. För den som liksom oss ser en positiv börsutveckling på längre sikt kan svajiga börser vara en möjlighet att öka upp i NOWO fonden.

Vid pennan,
Bosse Pettersson
Fondförvaltare av NOWO Fund