Månadens börsanalys: Så gick det för Nowofonden i december 2023

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund ökade med 4,42 % under december vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 0,55 % för samma period. Under 2023 har fonden stigit med 17,77 % vilket är hela 7,12 % enheter bättre än fondens jämförelseindex som steg med 10,65 % under 2023. Utöver detta så har de fondsparare som är Nowo+ kunder också fått sin Sparbonus på upp till 3% vilken syns i appen under sparhändelser.

Den fina avkastningen i december kan härledas till stor del till fondens investeringar i små och medelstora bolag som generellt haft en stark utveckling under månaden. Ett exempel är bolaget Lifeclean som vi lyft fram i en tidigare månadsrapport och som vi tror starkt på.

I december ser vi fortsatt tydliga tecken på att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Hushållens konsumtion beräknat i fasta priser är redan inne på det femte kvartalet med negativ utveckling. Bostadsbyggarbranschen är pressad med lägre produktion och dystra utsikter för året som är framför oss. Parallellt ser vi att konkurserna ökar och att det finns risk för spridningseffekter till kringliggande branscher. 

De under året kraftigt höjda marknadsräntorna har fått önskad effekt och efterfrågan på varor och tjänster har minskat vilket i sin tur lett till den önskade effekten att det av Riksbanken uppsatta inflationsmålet om 2% bör kunna nås under den närmaste tiden. I november sjönk Konsumentprisindex KPIF till 3,6% från 4,2% i oktober enligt statistik från SCB. 

Vi kan också se att Sveriges kärninflation ligger i linje med Euroområdet och att Europas kärninflation nu börjar närma sig USA:s nivåer där prognosen är att under 2024 ligga i par med USA och med uppsatt inflationsmål.

I och med detta så ser vi att räntetoppen är nådd för den här gången och allt tyder på att räntorna kommer att sjunka tillbaka under året som kommer. En bedömning som SEB gör är att den första sänkningen av styrräntan från Riksbanken sker i maj 2024 och banken Nordea räknar i sin rapport som nyligen publicerades med hela 6 stycken räntesänkningar under 2024. Den fulla effekten av alla räntehöjningarna har dock ännu inte märkts av fullt ut då det finns en eftersläpning i och med att företag och hushåll har kvar lån till bundna räntor som ännu inte har löpt ut och när det sker så omförhandlas de till gällande räntenivåer. 

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden börjar vika och att antalet personer som är berörda av varsel och är arbetslösa ökar samtidigt som det finns färre lediga jobb utannonserade vilket inte är någon bra kombination. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att minska först 2025.  Arbetsförmedlingen har under hösten genomfört en enkät som visar att arbetsgivarna nu är lika pessimistiska som under finanskrisen hösten 2008. 

Den svenska kronan har återhämtat sig starkt från toppnoteringen i september då en euro kostade strax under 12 kronor till att kosta 11,60 kronor efter att Riksbanken aviserade ett program för att säkra valutareserven. Framöver så ser vi att vi fortsatt är i händerna på den globala utvecklingen som sätter riktlinjen och är den främsta drivkraften för hur kronkursen ska utvecklas.

Kriget i mellanöstern fortsätter och vi ser en ökad fortsatt risk för spridning i regionen men att det parallellt pågår medlingsförsök. Vad gäller kriget mellan Ukraina och Ryssland så har Ryssland trappat upp bombningarna mot ukrainska storstäder och kritisk infrastruktur och här finns ännu inga tecken på några medlingsförsök.  

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.  

Hälsningar från fondens förvaltare som passar på att önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året.

Källor; SEB, Arbetsförmedlingen, ECB, Riksbanken, QQM, SCB, Svenskt Näringsliv, Nasdaq, Nordea.